Foros noteikumi

1. Noteikumos lietotie jēdzieni

 

Organizators – Foros Global, UAB, reģistrācijas Nr. 304832129, adrese: J. Jasinskio g. 12, LT-01112, Viļņa, Lietuva.


Izsole– solīšana, kuru Organizators ar Platformas starpniecību organizē, lai noteiktu Uzvarētāju, t. i., personu, kura ir solījusi augstāko cenu par pārdošanā izlikto Īpašumu un ir ieguvusi tiesības parakstīt Pārdošanas līgumu.


Pircēja prēmija – Platformā norādītā atlīdzība Organizatoram, kas jāapmaksā Uzvarētājam.


Dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kura piedalās Izsolē ar nolūku iegūt Īpašumu.


Līgums par dalību izsolē pakalpojuma līgums, kas noslēgts starp Organizatoru un Dalībnieku par dalību Izsolē, kas tiek rīkota ar Platformas starpniecību.


Galīgā pirkuma cena – Izsoles laikā paziņotā augstākā solījuma cena par Īpašumu, kuru Organizators ir noteicis saskaņā ar šiem Noteikumiem un kuru Uzvarētājs apņemas samaksāt Īpašniekam.


Uzvarētājs– Dalībnieks, kurš par attiecīgo Īpašumu ir solījis augstāko cenu, kādu Organizators ir noteicis saskaņā ar šiem Noteikumiem; vai arī Dalībnieks, kurš ir ieguvis tiesības slēgt Pārdošanas līgumu pēc tam, kad augstāko cenu solījušais Dalībnieks ir zaudējis šādas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem.


Beigu laiks – brīdis, kad Izsole beidzas, likmes vairs netiek pieņemtas un tiek paziņots Uzvarētājs.


Pieteikums – Īpašnieka parakstīts dokuments, ar kuru Organizators tiek pilnvarots organizēt Īpašuma izsoli Platformā, un kurš apliecina, ka starp Īpašnieku un Organizatoru ir noslēgts attiecīgs līgums par šo pakalpojumu.


Pārdošanas līgums Pirkuma līgums par Īpašuma pārdošanu Uzvarētājam, kuru ir parakstījuši Īpašnieks un Uzvarētājs.


Platforma – interneta vietnē www.foros.lv publiski pieejama Izsoles sistēma, kurā ir pieejama informācija par Īpašumu un Izsoles vietu.


Sākumcena – Īpašuma cena, kuru Organizators publicē Platformā pirms Izsoles sākuma un ar kuru sākas solīšana.


Sākuma laiks – brīdis, kad Organizators sāk Īpašuma Izsoli Platformā un Dalībnieki var sākt izdarīt solījumus.


Īpašums – Īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata piederoši meža zemes gabali, kas paredzēti mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, kā arī mežs koku ciršanai, koksnes novietnes vai arī cits nekustamais īpašums, kas ir saistīts ar mežsaimniecību.


Īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kurai uz īpašuma tiesību pamata pieder Īpašums.


Noteikumi – šie Izsoles noteikumi, kas piemērojami Dalībniekiem, Īpašniekiem un Organizatoram organizējot un īstenojot Izsoli.

2. Pamatnosacījumi

2.1. Platforma ir paredzēta, lai palīdzētu Īpašniekam pārdot Īpašumu un dotu iespēju Dalībniekiem sacensties (solot augstāko cenu) par norādītā Īpašuma iegādi,.
2.2. Šie Noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs Īpašniekam un Dalībniekiem. Noteikumi regulē Organizatora, Īpašnieka un Dalībnieku attiecības, kas ir saistītas ar Platformas izmantošanu, Izsoles darbību, norēķināšanās kārtību par Izsoles laikā iegūto Īpašumu, solījumu izdarīšanu un pieņemšanu, Pārdošanas līguma noslēgšanu un citiem saistītiem jautājumiem. Ja Noteikumos nav paredzēts citādi, Izsolei ir piemērojami Latvijas Republikas Civillikuma noteikumi.
2.3. Noteikumi kopā ar parakstītajiem līgumiem, iesniegumiem, pielikumiem un citu ar Īpašumu saistīto informāciju un dokumentiem, kas pieejami Platformā, veido pilnu vienošanos starp Organizatoru, Īpašnieku un Dalībnieku par šo Noteikumu priekšmetu, un tā aizstāj visus iepriekšējos mutiskos vai rakstiskos paziņojumus, sarunas, vienošanos un saistības par šajos Noteikumos apspriežamo priekšmetu.
2.4. Dalībnieks, slēdzot Līgumu par dalību izsolē, apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt visiem šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.
2.5. Īpašnieks, iesniedzot Pieteikumu, apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt visiem šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.
2.6. Kad Izsole tiek pabeigta, starp Īpašnieku un Uzvarētāju tiek noslēgts atsevišķs Pārdošanas līgums ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas ir saistīti ar Īpašnieka īpašuma tiesību nodošanu Uzvarētājam.

3. Dalība Izsolē

3.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies Platformā, ir parakstījusi Līgumu par dalību izsolē, nav bijusi izslēgta no Platformas un tās dalība Platformā nav tikusi uz laiku apturēta.
3.2. Organizatoram ir tiesības nenoslēgt Līgumu par dalību izsolē ar Dalībnieku vai neatļaut Dalībniekam tajā piedalīties, ja Dalībnieks neievēro vai iepriekš nav ievērojis šos Noteikumus, ja Organizatoram rodas pamatotas šaubas par Dalībnieka maksātspēju un darījuma pārskatāmību, vai arī, ja Dalībnieks nav samaksājis Izsoles maksu.

4. Īpašums un tā apraksts

4.1. Īpašums pieder Īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata.
4.2. Īpašumu var atpazīt pēc norādītās identifikācijas Platformā, kas sastāv no unikāla numura vai kadastra numura un adreses. Platformā ir pieejama informācija par Īpašuma sastāvu, tā tehniskajiem parametriem, fotogrāfijas un citi dati.
4.3. Īpašums tiek pārdots tādā stāvoklī, kādā tas bija Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī.

5. Izsoles publicēšana

5.1. Izsole tiek publicēta, kad Platformā ir iesniegta informācija par Īpašumu. Platformā (sākot no Sākuma laika) tiks publicēta šāda informācija: Sākumcena, Izsoles ilgums, informācija par Īpašumu, Pārdošanas līgumprojekts.
5.2. Ja Platformā ir publicēta informācija par Īpašumu, bet Pārdošanas līgumprojekts nav publicēts, tad izmantojami standarta nosacījumi, kas pieejami šajos Noteikumos.
5.3. Organizatoram (pēc saviem ieskatiem) ir tiesības publicēt jebkādu papildus informāciju/dokumentus par Izsoli un Īpašumu līdz pirmajam cenas solījumam Platformā.

6. Izsoles vieta, tās ilgums un Īpašuma Sākumcena

6.1. Izsole tiek organizēta elektroniski ar Platformas starpniecību.
6.2. Organizators katrā gadījumā atsevišķi noteiks (saskaņā ar nosacījumiem, kas saskaņoti ar Īpašnieku) Izsolē piedāvāto Īpašuma Sākumcenu un Izsoles ilgumu, publicējot šādu informāciju Platformā kopā attiecīgā Īpašuma aprakstu.

7. Dalībnieka tiesības, pienākumi un apliecinājumi

7.1. Dalībnieks pilnībā ir atbildīgs par a) neatkarīgu Īpašuma pārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodokļu piemērošanas, vides aizsardzības, tehniskajiem un cita veida nosacījumiem, kā arī par iepazīšanos ar pārbaudes atskaitēm un to izvērtēšanu; b) neatkarīgu Īpašuma pārbaudi dabā, pārbaudot tā stāvokli, tostarp arī, bet ne tikai, tehnisko stāvokli un kvalitāti, lai pārliecinātos, ka Īpašums ir derīgs lietošanai un atbilst Dalībnieka vēlmēm/vajadzībām; c) kā arī par Īpašuma dokumentu pārbaudi un par jebkādām citām iespējamām pārbaudēm. Dalībnieks apzinās, ka Organizators negarantē vai citādi nenodrošina sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu un kvalitāti attiecībā uz Īpašumu un ka Organizatoram nav pienākuma šādu informāciju atjaunot un Organizators nav par to atbildīgs.
7.2. Dalībnieks apņemas veikt Īpašuma pārbaudi un novērtējumu uz vietas dabā un apsvērt visu informāciju, ko uzskata par svarīgu, ieskaitot iesniegtās dokumentācijas atbilstību faktiskajai situācijai. Attiecīgās pārbaudes procedūras jāveic līdz Izsoles beigām. Ja Dalībnieks šādu pārbaudi neveic, tiek pieņemts, ka Dalībnieks ir iepazinies ar Īpašuma stāvokli un ar faktisko situāciju attiecībā uz šo Īpašumu.
7.3. Dalībnieks apzinās, ka tad, ja viņa Izsolē solītā cena par Īpašumu ir lielākā un viņš tiek atzīts par Uzvarētāju, Dalībniekam ir pienākums solīto cenu samaksāt.
7.4. Dalībnieks apzinās, ka Organizators neatbild par kaitējumu vai zaudējumiem, kas ir saistīti ar iespējamiem Īpašuma trūkumiem, tostarp arī, bet ne tikai, par trūkumiem, kas var rasties, ja Īpašums neatbilst Dalībnieka gaidām vai neatbilst Īpašnieka sniegtajai informācijai par Īpašumu.
7.5. Dalībnieks apzinās, ka Organizators neatbild par kaitējumu un zaudējumiem, ja Īpašnieks atsakās noslēgt Pārdošanas līgumu.

8. Īpašnieka garantijas un apliecinājumi

8.1. Īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata pieder Īpašums, kas tiek pārdots Izsolē.
8.2. Īpašnieks garantē, ka Īpašums ir tādā stāvoklī, kāds atklāts Dalībniekam.
8.3. Īpašnieks garantē, ka Īpašums nav ieķīlāts vai arestēts, un par to nenotiek aktīva tiesvedība vai strīds šķīrējtiesā.
8.4. Īpašnieks atbild par visiem zaudējumiem, kas var rasties Dalībniekam, Organizatoram vai trešajai personai saistībā ar Īpašnieka pārdodamo Īpašumu, ja Īpašnieks neatklāj visu informāciju par pārdodamo Īpašumu vai atsakās pārdot Īpašumu Uzvarētājam.
8.5. Īpašnieks apņemas kompensēt Organizatoram un Uzvarētājam radušos zaudējumus, ja Īpašnieks atsakās pārdot īpašumu Uzvarētājam.

9. Izsoles process un Uzvarētāja paziņošana

9.1. Izsole ir uzskatāma par notikušu, ja vismaz viens no Dalībniekiem iesniedz cenas solījumu (saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību) un ja ir sasniegta Sākumcena.
9.2. Dalībnieks iesniedz katru Izsoles cenas solījumu, pieslēdzoties Platformai. Katram jaunam cenas solījumam ir jābūt lielākam par iepriekšējo.
9.3. Divi Dalībnieki nevar iesniegt vienādu cenas solījumu par vienu un to pašu Īpašumu. Dalībnieks, kurš pirmais Platformā iesniedz cenas solījumu, ir uzskatāms par Dalībnieku, kurš izdarījis šīs cenas solījumu. Pēdējais cenas solījums tiks norādīts pie attiecīgā Īpašuma apraksta.
9.4. Ja viens no Dalībniekiem sola augstāku cenu, katram Dalībniekam ir tiesības atkal palielināt savu solīto cenu.
9.5. Ja pirms Izsoles beigām pēdējo 5 (piecu) minūšu laikā tiek iesniegts jauns cenas solījums, Izsole automātiski tiek pagarināta par 5 (piecām) minūtēm. Šādu pagarinājumu skaits ir neierobežots un turpinās tik ilgi, kamēr pēdējās 5 (piecās) minūtēs pirms Izsoles beigām neviens jauns cenas solījums vairs netiek iesniegts.
9.6. Izsole ir uzskatāma par pabeigtu, ja beidzas tai paredzētais laiks un Platformā parādās paziņojums par Izsoles beigām, kas arī tiek nosūtīts Dalībniekiem uz viņu reģistrētajām e-pasta adresēm.
9.7. Dalībnieks, kurš Izsoles pabeigšanas brīdī ir iesniedzis augstāko cenas solījumu, ir uzskatāms par Izsoles Uzvarētāju.
9.8. Uzvarētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izsoles samaksā Organizatoram Pircēja prēmiju (ja šīs Izsoles aprakstā tieši tika noteikta Pircēja prēmijas piemērošana), pārskaitot šo prēmiju uz Organizatora kontu, kas norādīts Līgumā par dalību izsolē vai Organizatora nosūtītajā provizoriskajā (pro-forma) rēķinā.
9.9. Organizatoram ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Izsoli, norādot objektīvu Izsoles izbeigšanas iemeslu.

10. Pārdošanas līguma parakstīšana

10.1. Uzvarētājam un Īpašniekam Noteikumos noteiktajā laika periodā ir jāparaksta Pārdošanas līgums. Katra Īpašuma Pārdošanas līgumprojekts ir pieejams Platformā ne vēlāk kā Izsoles sākuma datumā.
10.2. Uzvarētājam un Dalībniekam ir pienākums parakstīt Pārdošanas līgumu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš dienas, kad tika paziņots Uzvarētājs. Uzvarētājam un Īpašniekam ir jāparaksta Pārdošanas līgums 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā (kopš dienas, kad tika paziņots par Izsoles Uzvarētāju), ja ir jāinformē trešās puses, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai ja Pārdošanas līgumu var parakstīt tikai pēc nepieciešamo atļauju saņemšanas no valsts pārvaldes iestādēm. Ja Uzvarētāju pārstāv fiziska persona, kurai ir pienākums parakstīt Pārdošanas līgumu Uzvarētāja vārdā, tad pirms Pārdošanas līguma parakstīšanas šādai fiziskai personai ir jāiesniedz visi nepieciešamie pierādījumi, kas apstiprina pārstāvības tiesības.
10.3. Pēc Uzvarētāja paziņošanas trešajām pusēm, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pirmpirkuma tiesības, tiek piedāvāts izmantot šīs tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja šāda trešā puse izmanto savas tiesības Īpašuma iegādei, tad Pārdošanas līguma parakstīšana kļūst neiespējama. Puses vienojas, ka tās neuzskatīs viena otru par atbildīgu gadījumā, kad Uzvarētājs faktiski nevarēja iegādāties Īpašumu, jo trešās puses izlēma izmantot savas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šādā gadījumā Organizators atmaksā Uzvarētājam Izsoles Pircēja prēmiju 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdošanas līgums ir parakstīts ar šādu trešo pusi. Ja Izsoles Platformas reģistrētais loceklis (Dalībnieks), kurš nav Uzvarētājs, izmanto normatīvajos aktos paredzētās pirmpirkuma tiesības iegādāties Izsolē pārdodamo Īpašumu, Organizatoram ir tiesības izbeigt Līgumu par dalību izsolē.
10.4. Īpašniekam ir tiesības atteikties parakstīt Pārdošanas līgumu šādos gadījumos:
10.4.1. Uzvarētājs neievēro prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un/vai Noteikumos;
10.4.2. Uzvarētāju pārstāv fiziska persona, kura neiesniedza nepieciešamos pierādījumus par savām pārstāvības tiesībām;
10.4.3. Pastāv citi apstākļi, kuri neļauj Īpašniekam un/vai Organizatoram nodibināt darījuma attiecības ar Uzvarētāju.
10.5. Organizators nekompensē Dalībniekiem, Uzvarētājam, Īpašniekam un/vai trešajām personām nekādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas tiem radušies, gatavojoties Izsolei un piedaloties tajā. Organizators nekompensē un nemaksā procentus par Dalībnieku (ieskaitot Uzvarētāju) samaksāto līdzekļu saņemšanu un uzglabāšanu.
10.6. Šajos Noteikumos noteiktie Pārdošanas līguma parakstīšanas termiņi netiks uzskatīti par nokavētiem nedz Organizatora vainas dēļ, nedz Uzvarētāja vainas dēļ, ja Pārdošanas līgums netika noslēgts tādu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no pušu gribas, kurus radīja valsts pārvaldes iestādes un/vai amatpersonas, kuras ir atbildīgas par izziņu un/vai citu dokumentu izdošanu, kas nepieciešami pienācīgai Pārdošanas līguma noformēšanai un notariālai apliecināšanai tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šādos gadījumos Noteikumos norādītais termiņš pēc Organizatora ieskatiem tiek pagarināts, pagarinot termiņu vēl līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām, ņemot vērā saprātīguma principu. Ja pagarinātajā laika periodā Pārdošanas līguma noslēgšanai traucējošie apstākļi nemainās, Uzvarētājam ir tiesības (a) vienoties par Pārdošanas līguma parakstīšanas termiņa pagarināšanu Uzvarētājam pieņemamā laika periodā vai (b) atteikties no Pārdošanas līguma parakstīšanas.
10.7. Ja Uzvarētājs nolemj izmantot tiesības atteikties parakstīt Pārdošanas līgumu šo Noteikumu 10.6.b) punktā noteiktajā kārtībā, tas netiks uzskatīts par Uzvarētāja izdarītu Noteikumu pārkāpumu, un samaksātā Izsoles uzvarētāja komisijas nauda tiks atmaksāta Uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Uzvarētājs iesniegs rakstisku paziņojumu Organizatoram.
10.8. Organizators ar elektronisko sakaru līdzekļiem informē Uzvarētāju par Pārdošanas līguma parakstīšanas datumu un laiku, un koordinē Pārdošanas līguma parakstīšanu starp Uzvarētāju un Īpašnieku.
10.9. Ja Pārdošanas līgums netiek parakstīts Noteikumos noteiktajā periodā tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Uzvarētājs, tiek pieņemts, ka Uzvarētājs atteicās no savām Īpašuma iegādes tiesībām.
10.10. Noteikumu 10.9. punktā norādītajā gadījumā Organizators (ar Īpašnieka piekrišanu) piedāvā pārdot Īpašumu tam Dalībniekam, kurš izsolē iesniedza nākamo lielāko cenas solījumu, ja šāda cena nav mazāka par Sākumcenu. Šādā gadījumā Dalībniekam, kurš iesniedza nākamo lielāko cenas solījumu par Īpašumu, 3 (trīs) darba dienu laikā tiek nosūtīts paziņojums ar piedāvājumu iegādāties Īpašumu par cenu, kuru tas solīja Izsoles laikā. Ja šāds piedāvājums ir izteikts un šis Dalībnieks tam piekrīt 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā piedāvājuma izteikšanas, tad Dalībnieks, kurš solīja pēdējo augstāko cenu, paraksta Pārdošanas līgumu Noteikumu 10.1. punktā noteiktajā kārtībā.
10.12. Noteikumu 10.9. punktā norādītajā gadījumā Izsoles Pircēja prēmija Uzvarētājam netiek atmaksāta, bet uzskatāma par līgumsodu, kuru Uzvarētājs samaksā Organizatoram kā minimālo zaudējumu atlīdzību saistībā ar Izsoles organizēšanu un izpildi, kas Organizatoram papildus nav jāpierāda. Ja šī maksa netika samaksāta, Uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir pienākums samaksāt minimālo zaudējumu summu Pircēja prēmijas apmērā un atlīdzināt visus zaudējumus, kas ir saistīti ar Izsoles organizēšanu un izpildi, ja tie ir lielāki par noteikto Pircēja prēmiju. Ja Uzvarētājs norādītajā termiņā šo Pircēja prēmiju nesamaksā, Uzvarētājs tiek izslēgts no Platformas un vairs nevar piedalīties nākamajās Izsolēs, bet Organizatoram ir tiesības vērsties tiesā un savas tiesības aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.13. Izdevumus, kas ir saistīti ar īpašumtiesību reģistrēšanu, kā arī visus pārējos izdevumus, kas ir saistīti ar notariālo darbību veikšanu, vai citus izdevumus, kas nav atrunāti šajā Noteikumu punktā, sedz Īpašnieks un Uzvarētājs vienādās daļās, ja vien Īpašnieks un Uzvarētājs nav vienojušies citādi.

11. Galīgās pirkuma cenas samaksa un īpašumtiesību maiņa

11.1. Pircēja prēmija, ko maksā Uzvarētājs, netiek iekļauta Pārdošanas līgumā noteiktajā Īpašuma cenā. Uzvarētājs Īpašniekam samaksā pilnu Īpašuma cenu laika periodā, kas noteikts Pārdošanas līgumā vai citā periodā, par kādu abas puses ir vienojušās.
11.2. Ja Pārdošanas līgums nenosaka citādi, īpašumtiesības uz Īpašumu tiek nodotas pēc tam, kad Uzvarētājs samaksā Galīgo pirkuma cenu.
11.3. Uzvarētājs kļūst par Īpašuma īpašnieku brīdī, kad tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts starp Īpašuma Īpašnieku un Uzvarētāju.

12. Izsoles atzīšana par nenotikušu

12.1. Organizatoram ir tiesības atzīt Izsoli par nenotikušu šādos gadījumos:
12.1.1. ja Izsolē nepiedalās neviens Dalībnieks;
12.1.2. ja Uzvarētājs nenoslēdz Pārdošanas līgumu ar Īpašnieku, kā arī ja Dalībnieks, kurš attiecībā uz Īpašumu iesniedza nākamo lielāko cenas solījumu, noteiktā periodā neizsaka vēlmi iegādāties Īpašumu un nenoslēdz Pārdošanas līgumu, ja vien šī Dalībnieka solītā cena nav zemāka par Sākumcenu;
12.1.3. ja Uzvarētājs Organizatoram nesamaksā Pircēja prēmiju, atlikušo tās daļu un/vai neveic citas darbības un/vai neiesniedz dokumentus, kas jāiesniedz, lai izpildītu Pārdošanas līgumu Noteikumos noteiktajā kārtībā un/vai ar tajos paredzētajiem nosacījumiem;
12.1.4. ja Īpašnieks vienpusēji atsakās parakstīt Pārdošanas līgumu;
12.1.5. ja Izsoles laikā tehnisku problēmu rezultātā Organizators nevar noteikt Uzvarētāju;
12.1.6. ja netiek sasniegta Sākumcena;
12.1.7. ja tiesa atzīst Izsoles rezultātus par spēkā neesošiem.

Ja vēlaties informēt par Noteikumu pārkāpumu, rodas jautājumi, pretenzijas vai nepieciešama mūsu palīdzība saistībā ar Noteikumu skaidrošanu vai to piemērošanu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot tālāk tekstā norādīto Izsoles organizatora klientu apkalpošanas kontaktinformāciju: Izsoles organizatora kontaktinformācija: +371 201 99989, [email protected]

Noteikumu redakcija ir spēkā no 09.02.2021.
Versija 2.5.