Privātuma noteikumi

Vispārīga informācija

UAB “Miško aukcionas”, reģ. Nr. 303076369, adrese: J. Jasinskio g. 12, Vilņa,(turpmāk – Datu pārzinis) nosaka, ka šajā privātuma politikā(turpmāk – Privātuma politika) ir definēti nosacījumi personas datu apstrādei Datu pārziņa pārvaldītajā uzņēmumā un tīmekļvietnē https://miskoaukcionas.lt (turpmāk – Tīmekļvietne). Privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi apmeklējot vietni neatkarīgi no tā, kāda ierīce (dators, mobilais tālrunis, planšetdators, televizors vai kāda cita ierīce) tiek izmantota.

Ļoti svarīgi ir rūpīgi izlasīt Privātuma politiku, jo, katru reizi apmeklējot Datu pārzinim piederošo Tīmekļvietni, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt šo Tīmekļvietni, kā arī neizmantot tās saturu un/vai pakalpojumus.

Datu subjekts, kurš ir sniedzis savus personas datus (tostarp datus, kurus tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Tīmekļvietni un izmantojot tās sniegtos pakalpojumus), piekrīt un neiebilst, ka Datu pārzinis apstrādās sniegtos datus atbilstoši šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem, procedūrām un tiesību aktiem.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt savus personas datus, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto Tīmekļvietni.Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personiskās informācijas sniegšanas jums jāsaņem vecāku vai citu likumīgu aizbildņu piekrišana. Ja esat persona, kas jaunāka par 18 gadiem, bet esat sasniegusi 16 gadu vecumu, izmantojot Tīmekļvietni, jūs apstiprināt, ka jums ir vecāku vai citu likumīgu aizbildņu piekrišana.

Pārstāvis –persona, kas pārstāv Klientus, Datu pārziņa partnerus (pakalpojumu sniedzējus), kā arī fiziskas un juridiskas personas.

Dalībnieks – persona, kas piedalās vai grasās piedalīties Datu pārziņa organizētajās spēlēs, akcijās un/vai konkursos.

Datu subjekts šajā Privātuma politikā ir Pārstāvis, Pretendents, Klients, Kandidāts, Zvanītājs (pa tālruni) vai kāda cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Datu pārzinis.

Pretendents – fiziska persona vai Pārstāvis, kas interesējas par Datu pārziņa organizētajām izsolēm vai kas vēlas sazināties ar Datu pārzini, lai konsultētos citos jautājumos.

Kandidāts – persona, kas piedalās vai grasās piedalīties Datu pārziņa organizētajā personāla atlasē.

Klients – fiziska persona vai Pārstāvis, kas grasās piedalīties vai piedalās Datu pārziņa organizētajās izsolēs un/vai ir noslēdzis līgumu ar Datu pārzini par dalību izsolēs.

Zvanītājs – persona, kas zvana uz publiski pieejamu tālruņa numuru saistībā ar Datu pārziņa organizētu izsoli un/vai citiem jautājumiem.

Datu pārzinis personas datus vāks saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesības aktu prasībām, kā arī pārbaudes iestāžu norādījumiem. Tāpat tiks veikti visi tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu Datu subjektu datus no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai izmainīšanas.

Šī Privātuma politika ir sastādīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk — Vispārīgā datu aizsardzības regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Privātuma politikā lietotie termini ir jāsaprot tā, kā tie ir definēti Datu pārziņa Izsoles noteikumos, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā.

 

Kāda informācija par jums tiek vākta?

Tiešā informācija, kuru jūs sniedzat.

Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļvietni.

Ja apmeklējat mūsu Tīmekļvietni, mēs apkopojam arī informāciju, kas atklāj mūsu pakalpojumu izmantošanas veidu vai automātiski ģenerētu apmeklējumu skaitu statistiku. Plašāku informāciju atradīsiet sadaļā „Sīkdatnes“.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to atļauj spēkā esošie likumi) un saistīt to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no jums vai par jums. Mēs varam iegūt informāciju par jums arī no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad izveidojat savienojumu ar tiem, piemēram, izmantojot “Facebook” kontu.

Cita informācija, kas tiek vākta

Ar jūsu piekrišanu mēs varam vākt arī citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai arī to, kā izmantojat mūsu vietnes saturu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums kādu konkrētu informāciju, bet tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot mūsu piedāvāto pakalpojumu.

 

Personas datu apstrāde konsultāciju un pieprasījuma nolūkos

Pretendentu, tostarp Zvanītāju, personas datu apstrāde saistībā ar Datu pārziņa organizētām izsolēm un/vai citiem jautājumiem. Datu pārzinis apstrādās šādus Pretendentu un arī Zvanītāju personas datus:

Vārds, uzvārds;

Pārdodamā meža un zemes gabala dati, ieskaitot kadastra numuru;

Meža un zemes gabala cena;

Tālruņa numurs;

E-pasta adrese;

Pienākumi;

Darbavieta (nodaļa).

Pretendentu personas dati netiek nodoti trešajām personām.

Personas dati tiek apstrādāti konsultāciju un pieprasījuma nolūkos, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota jūsu aktīvas rīcības rezultātā, t. i., sazinoties ar mums un sniedzot personas datus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

Personas datu apstrāde izsoļu organizēšanas nolūkā

Klientu personas datu apstrāde. Datu pārzinis apstrādās šādus Klienta personas datus:

Vārds;

Uzvārds;

Dzimšanas dati;

Personas kods;

Pilnvara;

Pilnvaras termiņš;

Pārstāvētā persona (attiecības ar pārstāvēto personu);

Pienākumi;

Darbavieta (nodaļa);

Telefona numurs;

E-pasta adrese;

Adrese;

Pārdodamā meža dati un zemes gabala dati (ieskaitot kadastra numuru, zemes gabala reģistrācijas numuru, adresi, platību, lietošanas mērķi, kadastrālo uzmērīšanu, Valsts Uzņēmuma reģistra izrakstus u.c.);

Maksājuma summa (e-komercijas gadījumā — maksājuma uzdevuma dati);

Cita informācija, kas saistīta ar organizēto izsoli.

Dati tiek saņemti tieši no Klientiem, izpildot līgumu ar Klientu, un/vai no citām trešajām personām, kurām ir saistība ar Datu subjektu.

Klientu personas datus Klientiem, citiem datu saņēmējiem, kas atrodas Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, drīkst nodot tikai tad, ja nosūtīšana ir nepieciešama Klienta un Datu pārziņa līguma izpildei vai pasākumiem, kas veikti pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Mēs apņemamies nenosūtīt jūsu personas datus nevienai nesaistītai trešajai pusei, izņemot šādus gadījumus:

Ja esat devis savu piekrišanu personas datu izpaušanai;

Izpildot savus kā izsoles rīkotāja pienākumus (piemēram, Īpašuma īpašnieka dati tiek nodoti izsoles uzvarētājam, izsoles uzvarētāja dati tiek nodoti Īpašuma īpašniekam, arī Klienta dati var tikt nodoti notāriem);

Izpildot Datu pārziņa leģitīmās intereses (piemēram, parāda atgūšanas gadījumā);

Pilnvarotām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Datu pārzinis var nodot Klientu un citu Datu subjektu personas datus šajā Privātuma politikā nenorādītiem Datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus (veic darbus) Datu pārzinim un viņa vārdā apstrādā Klientu un Datu subjektu personas datus (piemēram, grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums, pasta piegādes (kurjeru) uzņēmumi, IT pakalpojumu uzņēmums). Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Datu pārziņa norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams līgumā noteikto pienākumu pareizai izpildei. Ar datu apstrādātāju palīdzību Datu pārzinis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu apstrādātāji ir ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un uztur personas datu konfidencialitāti.

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu un/vai līguma izpildi ar Datu subjektu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts).

 

Personas datu apstrāde līgumu noslēgšanai ar partneriem/pakalpojumu sniedzējiem

Datu pārzinis sadarbībā ar partneriem (pakalpojumu sniedzējiem) apstrādā šādus fizisko personu vai Pārstāvju personas datus:

Vārds;

Uzvārds;

Personas kods;

Adrese (ja nepieciešams);

Individuālās uzņēmējdarbības sertifikāta numurs un izsniegšanas datums (ja nepieciešams);

Norēķinu konta numurs (ja nepieciešams);

Pilnvara;

Pilnvaras termiņš;

Pārstāvētā persona (saistība ar pārstāvēto personu);

Pienākumi;

Darbavieta;

Tālruņa numurs;

E-pasta adrese.

Dati tiek iegūti tieši no fiziskām personām, Pārstāvjiem un/vai pārstāvētām personām.

Mēs apņemamies nenosūtīt jūsu personas datus nevienai nesaistītai trešajai pusei, izņemot šādus gadījumus:

Ja esat devis savu piekrišanu personas datu izpaušanai;;

Izpildot Datu pārziņa leģitīmās intereses (piemēram, parāda atgūšanas gadījumā);

Pilnvarotām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Datu pārzinis var iesniegt fizisko personu, Pārstāvju personas datus arī Datu apstrādātājiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, bet kuri sniedz pakalpojumus (veic darbus) Datu pārzinim un apstrādā fizisko personu, Pārstāvju personas datus Datu pārziņa vārdā.

Personas dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumus ar partneriem (pakalpojumu sniedzējiem), pamatojoties uz līguma izpildi un/vai Datu pārziņa leģitīmajām interesēm (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts). 

 

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos

Datu pārzinis cenšas dalīties ar informatīvo ziņojumu adresātiem tikai ar aktuālajām ziņām un citu noderīgu informāciju. Tas tiek darīts saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Datu pārzinis apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkos tikai ar skaidru Datu subjekta piekrišanu. Šādi Klientu un citu Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos:

Vārds;

Uzvārds;

Tālruņa numurs;

E-pasta adrese.

Pēc informatīvā ziņojuma nosūtīšanas Datu pārzinis var apkopot statistiku par Datu subjekta rīcību saistībā ar ziņojuma izmantošanu un saturu (piemēram, vai informatīvais ziņojums ir lasīts, kādas saites Datu subjekts ir atvēris).

Datu subjekta e-pasta adresi var izmantot, lai rādītu reklāmas, izmantojot “Facebook”, “Google” un citas reklāmas platformas, reklāmu pielāgojot mērķauditorijai.

Pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem personas datiem, tiešā mārketinga nolūkos var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, lai piedāvātu jums individuāli pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu vai iebilst pret personas datu apstrādi, kad tiek izmantota automatizēta apstrādes metode (ja šāda metode tiek pielietota).

Personas dati tiek iegūti tieši no Datu subjektiem. Datu pārzinis personas datus var nosūtīt tikai trešajām personām, kuras sniedz specializētus pakalpojumus tādu e-pastu nosūtīšanas nolūkos, kas tiek pielāgoti reklāmas veidam, ko pasūta, izmantojot reklāmas platformas.

Klientu un citu Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota, iesniedzot savus datus un piekrītot personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Informējam, ka Datu subjektam ir tiesības iebilst vai jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, nenorādot iebilduma iemeslus:

Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

Personas datu apstrāde spēļu, akciju un konkursu organizēšanas nolūkos

Datu pārzinis var apstrādāt personas datus spēļu, akciju un konkursu organizēšanas nolūkos tikai ar Datu subjekta piekrišanu. Datu pārzinis var vākt šādus Dalībnieku personas datus:

Vārds;

Uzvārds;

Attēli;

Tālruņa numurs;

E-pasts.

Dati tiek iegūti tieši no Datu subjektiem, kuri piedalās spēlēs, akcijās un/vai konkursos. Šie dati netiek nodoti trešajām personām, taču var tikt publicēti Datu pārziņa pārvaldītajā Tīmekļvietnē un/vai Datu pārzinim piederošajās sociālo tīklu “Facebook” lapās. Datu pārzinis var publicēt: vārdu, uzvārdu (vai sociālajos tīklos reģistrētu Datu subjekta pseidonīmu), fotoattēlu.

Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota jūsu personas datu apstrādei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

Personas datu apstrāde personāla atlases nolūkos

Personāla atlases nolūkos Datu pārzinis apstrādā Kandidāta brīvprātīgi sniegtos personas datus.

Dati tiek iegūti tieši no Kandidātiem un/vai trešajām personām, kuras sniedz nodarbinātības starpniecības pakalpojumus. Šie dati netiek nodoti trešajām personām.

Kandidātu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota, iesniedzot datus, un/vai pēc Kandidāta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts).

 

Kas tiek darīts, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Personas dati tiek aizsargāti no to pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai izmainīšanas. Mēs esam ieviesuši organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, ko mēs apkopojam savu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Atgādinām, ka, lai arī veicam drošības pasākumus jūsu informācijas aizsargāšanai, neviena vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

Datu pārzinis piemēro atšķirīgus personas datu uzglabāšanas noteikumus saskaņā ar tiesību aktu prasībām un ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus.

Personas datu glabāšanas noteikumi:

Personas datu apstrādes mērķis

Glabāšanas periods

Datu subjektu personas datu apstrāde konsultāciju, pieprasījuma izpildes nolūkā

3 gadi no konsultācijas, pieprasījuma izpildes dienas. Izņemot gadījumus, kad Datu subjekts vēršas pie Datu pārziņa, lai saņemtu pakalpojumus. Tādā gadījumā tiek piemērots vispārējais 10 gadu termiņš

Personas datu apstrāde izsoļu organizēšanas nolūkā

Līguma (iesnieguma) darbības laikā un 10 gadus pēc līguma (iesnieguma) beigām.

Fizisku personu, Pārstāvju personas datu apstrāde ar nolūku slēgt līgumus ar partneriem

Līguma darbības laikā un 10 gadus pēc līguma beigām

Datu subjektu Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos

5 gadi no piekrišanas saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Datu subjekts vēlas šo termiņu pagarināt

Datu subjekta personas datu apstrāde spēļu, akciju un konkursu organizēšanas nolūkos

1 gads no spēļu, akciju un konkursu izpildes dienas

Kandidātu Personas datu apstrāde personāla atlases nolūkā

4 mēnešus kopš Kandidāta pieņemšanas darbā. Lai uzglabātu Kandidāta dzīves gājuma aprakstu un citus datus ilgāk par noteikto laiku, ir nepieciešama Kandidāta piekrišana

Izņēmumi attiecībā uz glabāšanas periodiem var tikt izdarīti tiktāl, ciktāl tie nepārkāpj Datu subjektu tiesības un atbilst likuma prasībām.

Noteikto termiņu beigās, ja tie netika pagarināti, dati tiks iznīcināti tādā veidā, lai tos nevarētu atjaunot.

 

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa vietnē, ir šādas tiesības:

  • Tiesības zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi;

  • Tiesības piekļūt saviem datiem un uzzināt, kā tie tiek apstrādāti;

  • Tiesības pieprasīt izlabot vai papildināt nepilnīgus personas datus, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus;

  • Tiesības pieprasīt iznīcināt savus personas datus un “tikt aizmirstam”, t. i., apturēt savu datu apstrādi (izņemot glabāšanu);

  • Tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi kāda likumīga iemesla dēļ;

  • Tiesības uz datu pārsūtīšanu, ja Datu subjekts savus personas datus Datu pārzinim sniedz strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā;

  • Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja tos paredzēts apstrādāt tiešā mārketinga, tostarp profilēšanas, vajadzībām, ciktāl tie attiecas uz šādu tiešo mārketingu;

  • Tiesības iesniegt sūdzību Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības iestādei.

Datu subjektam ir tiesības rakstiski iesniegt Datu pārzinim jebkuru pieprasījumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, vienā no šiem veidiem: piegādājot to uz adresi: UAB “Miško aukcionas”, Vingrių g. 13-40, Vilnius; pa pastu: UAB “Miško aukcionas”, Vingrių g. 13-40, Vilnius; e-pastu: [email protected].                                                                                                                  

Datu pārzinis, saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, atbildēs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas un veiks pieprasījumā norādītās darbības vai arī atteiksies tās veikt. Vajadzības gadījumā noteikto periodu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieteikumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā Datu pārzinis paziņos Datu subjektam par šādu pagarinājumu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, kā arī sniegs kavēšanas iemeslu.

Datu pārzinis var atteikt īstenot iepriekš minētās tiesības, izņemot atteikumu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga mērķiem, kad likumā noteiktos gadījumos ir nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī Datu subjekta vai citu personu brīvības un tiesību aizsardzību.

 

Trešo pušu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārziņa tīmekļvietnē var tikt izvietotas trešo pušu reklāmas, saites uz viņu vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārzinis nepārvalda, piemēram, saite uz Datu pārziņa “Facebook” lapu. Datu pārzinis nav atbildīgs par trešo pušu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma noteikumi, kas attiecas uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

Ja esat sniedzis informāciju par sevi, izmantojot “Facebook”, mēs saprotam, ka piekrītat, ja ar jums sazināsimies, izmantojot pievienoto kontaktinformāciju un e-pastu, lai sniegtu mūsu pakalpojumu piedāvājumus.

 

Sīkdatnes

Apmeklējot Datu pārziņa tīmekļvietni, vēlamies sniegt jūsu vajadzībām pielāgotu saturu un funkcijas. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes (angļu val. — “cookies”). Tie ir mazi informācijas vienumi, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāti jūsu datorā vai citā ierīcē. Tie palīdz Datu pārzinim identificēt jūs kā iepriekšēju konkrētās tīmekļvietnes apmeklētāju, saglabā vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgo saturu. Sīkdatnes palīdz nodrošināt vienmērīgu vietņu darbību, ļauj uzraudzīt tīmekļvietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistiku par vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu vietnē izmantojamo sīkdatņu apraksti

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts/

Lietošanas mērķis

Rašanās brīdis

Glabāšanas periods

 

Izmantotie dati

act

Par lapas spraudņa pareizu renderēšanu

2019. gada 12. janvāris

Pārlūkošanas sesijas beigās

 

__cfduid

 

Tiešsaistes tērzēšanas spraudņa funkcionalitātei

2018. gada 3. maijs, ceturtdiena

2019. gada 3. maijs, piektdiena

 

_ga

 

datu vākšana, izmantojot Google Analytics

22018. gada 3. maijs, ceturtdiena

2021. gada 11. janvāris, pirmdiena

 

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Kad jūs izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu sniegtajam saturam, jums ir iespēja konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai saņemtu paziņojumu, kad sīkdatne tiek atsūtīta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, meklējiet informāciju palīdzības sadaļā. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkdatņu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet vienkāršu procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, ļaujot jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt jūsu interneta pārlūkošanu, ierobežot noteiktu tīmekļvietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei.

 

Nobeiguma noteikumi

Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tos publicē Tīmekļvietnē.

Kad Datu subjekts izmanto vietni un/vai pakalpojumus, ko sniedz Datu pārzinis pēc Privātuma Politikas papildināšanas vai izmaiņām tajā, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts neiebilst pret šādiem papildinājumiem un/vai izmaiņām.

 

Sazinieties ar mums

JJa jums ir jautājumi par informāciju, kas ietverta šajā Privātuma politikā, sazinieties ar mums jebkurā sev ērtā veidā:

Tālruņa numurs: +370 660 98000

E-pasts: [email protected]

Pasta adrese: UAB “Miško aukcionas”, J. Jasinskio g. 12, Vilnius

 

Atjaunināts 12.01.2019.